Thời gian làm bài là 30 phút !

Chúc bạn đạt kết quả tốt!

Đã hết 30 phút làm bài


Đề 1: Viễn thám Radar và ứng dụng (được phép tham khảo tài liệu)

1 / 30

Thiết bị radar có thể tạo ra ảnh có độ phân giải cao với

2 / 30

Sóng Radar có bước sóng trong khoảng từ

3 / 30

Tính toán năng lượng tán xạ ngược cần những thành phần

4 / 30

Một hệ thống radar đặt trên vệ tinh có thể ghi nhận dữ liệu

5 / 30

Chúng ta có thể tìm kiếm vùng ngập lụt bằng ảnh radar theo nguyên tắc

6 / 30

Ảnh radar được ghi nhận với các đặc điểm

7 / 30

Ảnh radar có thể được ứng dụng cho xác định độ ẩm của đất

8 / 30

Khả năng xuyên sâu của sóng radar

9 / 30

Ảnh radar sử dụng kênh X có độ chi tiết cao hơn ảnh sử dụng kênh C

10 / 30

Thuật ngữ look trong ảnh radar

11 / 30

Pixel sẽ có mầu sắc sáng hơn trong trường hợp nào dưới đây

12 / 30

Nguyên tắc để tạo DEM từ InSAR là

13 / 30

Radar thu nhận năng lượng

14 / 30

Hướng phương vị (azimuth) trong chụp ảnh radar là

15 / 30

Mầu sắc sáng tối của đối tượng thể hiện trên ảnh radar phụ thuộc vào

16 / 30

Độ phân giải theo tầm phụ thuộc và

17 / 30

Thiết bị phát sóng radar có thể đặt trên máy bay

18 / 30

Ảnh SAR khác ảnh quang học ở chỗ

19 / 30

SRTM l

20 / 30

Khi xử lý ảnh radar người ta thường phải lọc ảnh theo phương pháp

21 / 30

SAR là hệ thống có thể ghi nhận ảnh với độ phân giải thấp hơn RAR

22 / 30

Nước động (có sóng) sẽ có mầu

23 / 30

Ta có thể tổ hợp mầu với ảnh radar

24 / 30

Dữ liệu ảnh SAR dưới dạng đơn nhìn (Single Look complex) là loại ảnh

25 / 30

Có bao nhiêu cách phân cực trong chụp ảnh radar phân cực

26 / 30

Các kênh ảnh được sử dụng trong ghi nhận ảnh radar là

27 / 30

Để tổ hợp các ảnh radar khác độ phân giải và thời điểm thì ta phải làm gì trước

28 / 30

Sóng radar được phát

29 / 30

Độ phân giải theo phương vi của RAR phụ thuộc vào

30 / 30

Khi ghi nhận ảnh radar thường có một số ảnh hưởng

Your score is

The average score is 76%

0%