Thời gian làm bài là 30 phút !

Chúc bạn đạt kết quả tốt!

Đã hết 30 phút làm bài


Đề 3

1 / 30

Tán xạ mạnh (có màu sáng) trên ảnh SAR tương ứng với giai đoạn phát triển nào của cây lúa?

2 / 30

Vết dầu tràn trên ảnh SAR thường có màu:

3 / 30

Sử dụng ảnh SAR trong giám sát rừng có những phương pháp nào?

4 / 30

Khi chụp ảnh rừng cây, các kiểu tán xạ nào có thể xảy ra?

5 / 30

Ảnh LOTUSat-1 có thể được chụp vào ban đêm:

6 / 30

Ảnh phân cực có thể cho biết thông tin gì về rừng?

7 / 30

Các hiện tượng méo địa hình như Foreshortening (co ngắn), Layover (chồng phủ), Radar shadow (bóng) do nguyên nhân nào?

8 / 30

Các yếu tố ảnh hưởng đến giá trị tán xạ phản hồi trên ảnh SAR với lớp phủ thực vật là:

9 / 30

Giao thoa radar thường được sử dụng để theo dõi:

10 / 30

Băng tần của ảnh LOTUSat-1 có khả năng đâm xuyên mạnh:

11 / 30

Ảnh LOTUSat-1 có những loại phân cực nào?

12 / 30

Các bước tiền xử lý ảnh phát hiện vùng ngập bao gồm:

13 / 30

Vai trò của góc tới địa phương trong ứng dụng radar theo dõi rừng:

14 / 30

Nên sử dụng ảnh băng tần nào trong theo dõi nhanh mất rừng?

15 / 30

Ảnh LOTUSat-1 ứng dụng tốt trong theo dõi lũ lụt ở Việt Nam nhờ vào:

16 / 30

Ảnh LOTUSat-1 sẽ được cung cấp miễn phí cho các user thuộc khối nhà nước tại Việt Nam:

17 / 30

Vệ tinh LOTUSat-1 là loại vệ tinh nào?

18 / 30

Yếu tố nào sau đây ảnh hưởng đến độ mạnh yếu của tán xạ radar?

19 / 30

Trong ứng dụng, cần xem xét các đặc tính nào của ảnh SAR:

20 / 30

Chế độ chụp quét của ảnh LOTUSat 1 sử dụng tốt cho các ứng dụng nào?

21 / 30

Khu vực ngập lũ trên ảnh khác với khu vực ngập nước thường xuyên:

22 / 30

Những lý do cho thấy ảnh LOTUSat-1 phù hợp với điều kiện Việt Nam:

23 / 30

Băng tần nào có khả năng đâm xuyên kém nhất khi tia radar tương tác với lớp phủ thực vật:

24 / 30

Trên ảnh LOTUSat-1, các khu vực ngập lụt sẽ có sắc độ như thế nào?

25 / 30

Có những phương pháp nào sử dụng ảnh SAR trong theo dõi lúa?

26 / 30

Ảnh LOTUSat-1 phù hợp với những ứng dụng nào tại Việt Nam

27 / 30

Ảnh LOTUSat-1 được chụp ở những chế độ nào?

28 / 30

Ảnh SAR có ưu thế gì trong theo dõi lúa?

29 / 30

Trong điều kiện Việt Nam, vệ tinh LOTUSat-1 có ưu điểm so với vệ tinh quang học là:

30 / 30

Tán xạ khối trong tán rừng nhạy cảm với phân cực nào?

Your score is

The average score is 71%